ეროვნულ წიგნებში წერილები

ეროვნულ წიგნებში წერილები

 • ჰ.ემმეზ, ფ. დოღულუ -,, კაროტიდული ენდარტერექტომია’’. ბაზისური ნეიროქირურგია. კ. აქსოი (რედ.) თურქეთის ნეიროქირურგიის ასოციაციის პუბლიკაციები, პირველი გამოცემა, 2005 წ., გვერდები 424-432
 • მკ.ბაიქანერ, ჰ. ემმეზ – ,,დაძაბული ზურგის ტვინის სინდრომი’’. ბაზისური ნეიროქირურგია. კ. აკსოი (რედ.) თურქეთის ნეიროქირურგიის ასოციაციის პუბლიკაციები, პირველი გამოცემა, 2005 წ., გვერდები 1399-1404
 • ა.ფაშაოღლუ, ჰ. ემმეზ – “ტრავმული ინტრაკრანიალური ჰემატომები”. ბაზისური ნეიროქირურგია.ე.ქორფალი, მ. ზილელი (რედ.) თურქეთის ნეიროქირურგიის ასოციაციის პუბლიკაციები, 2010, გვერდები 625-632
 • მ. ზინნუროღლუ, ჰ. ემმეზ , ა. დალგიჩ – ინტრაოპერაციული ნეირომონიტორინგი ხერხემლისა და ზურგის ტვინის ქირურგიაში. თურქეთის ნეიროქირურგიის ასოციაციის პუბლიკაციები, 2015 წ
 • ჰ.ემმეზ, ე. დურდაღ -,, კაუდას და მეტყველების მიდამოს სიმსივნეები ”. ხერხემლის ქირურგიის ამჟამინდელი სერიის წიგნები / 02 კაუდას და კონუსის მიდამოების პათოლოგიები, აშშ აკადემია, 2017, გვერდები 45-58
 • ს. ფექერ, ჰ.ემმეზ -,, “ნეირორადიოქირურგიის ისტორია ჩვენს ქვეყანაში”. ნეირორადიოქირურგია, გამოგონების პუბლიკაციები პირველი გამოცემა 2017. გვერდი 1-3
 • ჰ.ემმეზ, ს.ფექერ – “გამა დანის რადიოქირურგია”. ნეირორადიოქირურგია, გამოგონების პუბლიკაციები პირველი გამოცემა 2017. გვერდები 23-32 ემმეზ, ს.ფექერ
 • ებ. ბულდუქ, ო.დაღლი, ჰ.ემმეზ – “რადიოქირურგია თავის ტვინის არტერიო-ვენური მალფორმაციების დროს”. ნეირორადიოქირურგია, გამოგონების პუბლიკაციები პირველი გამოცემა 2017. გვერდები 75-104
 • მ. თონგე, მჰ. აითარ, ჰ. ემმეზ – რადიოქირურგია მენინგიომების დროს’’. ნეირორადიოქირურგია, გამოგონების პუბლიკაციები პირველი გამოცემა 2017. გვერდები 133-154
 • ე. ეგემენ, ჰ. ემმეზ – რადიოქირურგია ჰიპოფიზის ადენომების დროს ”. ნეირორადიოქირურგია, გამოგონების პუბლიკაციები პირველი გამოცემა 2017. გვერდები 155-170
 • ე. დურდაღ, ქ. თუფან, ჰ. ემმეზ – ,,რადიოქირურგია ფსიქიატრიული დაავადებების დროს ”. ნეირორადიოქირურგია, გამოგონების პუბლიკაციები პირველი გამოცემა 2017. გვერდები 309-320